Algemene voorwaarden - Download als PDF

Le Brame du cerf

A. ALGEMEEN
1. Bij het huren van het verblijf te Chabrehez 1D in Les Tailles te Houffalize, aanvaardt de huurder de algemene voorwaarden zoals hierna zijn bepaald.
2. De kelder / garage is niet in de huur inbegrepen en is privéruimte!

B. HUUROVEREENKOMST
1. Een huuroptie kan genomen worden voor maximaal 1 week.
2. De huurovereenkomst gaat van kracht van zodra de eerste aanbetaling is gebeurd.
3. Onderverhuring door de huurder is niet toegestaan.

C. AANKOMST / VERTREK
1. Aankomst in de woning is enkel mogelijk vanaf 17 uur op de dag van de aankomst die op het contract staat genoteerd.
2. Het uur van vertrek is om 17 uur op de dag van vertrek bij huur van een weekend of 10 uur bij de boeking van een weekend met 3 nachten. Deze uren staan in het contract genoteerd.

D. AANTAL PERSONEN
1. De huurovereenkomst vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen voor het verhuurde verblijf. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden.
2. Bij overschrijding van het vermelde aantal toegelaten personen wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
3. Ook het plaatsen van tenten, mobilhomes of caravans is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

E. HUURPRIJS / VOORSCHT / SALDOBEDRAG
1. De huur dient binnen de 7 dagen te zijn voldaan op het vermelde rekeningnummer.
2. Het bedrag van de borg en de schoonmaak dient 2 weken voor aankomst op onze rekening te staan.
3. Is de boeking "last minute", dan dient u het huurbedrag, de borg en het bedrag van de schoonmaak per direct over te schrijven.
4. Opgelet: De reservatie is pas definitief na ontvangst van uw betaling!

F. ONDERHOUD
1. De gehuurde vakantiewoning dient na afloop van het verblijf netjes te worden achtergelaten. Dit houdt in: de woning opruimen, alles terug op zijn plaats zetten, aanrecht opruimen, etensresten verwijderen, vaatwasser en koelkast proper en leeg, alles schoongemaakt in de kast zetten, sanitair proper achterlaten, vuilnis weg (correct gesorteerd volgens voorschriften, aanwezig in de woning), stekkers van apparaten uittrekken, airco uit, BBQ gereinigd, ramen en deuren sluiten en lichten doven...
2. De huurder verbindt zich ertoe het huis achter te laten in de staat waarin hij het heeft aangetroffen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra kosten aangerekend worden.

G. SCHADE
1. Eventueel defect of schade moet bij aankomst gemeld worden aan de verhuurder.
2. De huurder dient het gehuurde goed als een goede huisvader te onderhouden en is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens het verblijf wordt veroorzaakt.
3. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door hem en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van hem en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
4. Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
5. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.
6. Alle kosten voor herstel of her-aankoop komen ten laste van de huurder.

H. WAARBORG
1. De waarborg dient 2 weken voor aankomst op de rekening gestort te zijn. Deze waarborg zal, na aftrek van eventuele bijkomende kosten (schade, ontvreemding, extra schoonmaak,...) terugbetaald worden maximaal 2 weken na afloop van de huurperiode.
2. Let op! Indien we de storting van de borg niet ontvangen hebben, krijgt u de sleutel van de gehuurde woning op de dag van aankomst niet overhandigd.

I. OPZEGGEN VAN HET HUURCONTRACT
1. Bij opzegging van het contract krijgt u 50% van de betaling terugbetaald, indien de opzeg minstens 2 maanden voor de aankomst gebeurt. Nadien is de volle 100% verschuldigd.
2. U dient zelf te zorgen voor een annulatieverzekering.
3. Indien de huurder de betalingstermijnen niet naleeft, behoudt de verhuurder zich het recht om de reservatie als geannuleerd te beschouwen.
4. De verhuurder behoudt zich het recht om de huurovereenkomst op te zeggen in geval van overmacht.

J. VERANTWOORDELIJKHEDEN / HUISREGLEMENT / AANSPRAKELIJKHEID
1. De gehuurde vakantiewoning dient door de huurder en zijn medehuurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
2. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
3. De woning is rustig gelegen op minstens 80 meter van naburige woningen. Fuiven, evenementen, overdreven drankpartijen en geluidsoverlast zijn streng verboden.
4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai-overlast veroorzaakt aan de omwonenden. In Belgiƫ is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt.
5. Indien de huurder de buurt ernstig zou verstoren, zal hem de toegang tot de woning ontzegd worden. Het huurcontract zal daarbij als nietig beschouwd worden en de huurprijs zal in geen enkel geval terugbetaald worden.
6. Deze locatie mag niet gebruikt worden voor feesten, foto-, film- of video-opnames met commerciƫle doeleinden zonder overleg op straffe van boete.
7. Omwille van de hygiëne zijn huisdieren niet toegelaten. Bij het vaststellen van dieren of huisdieren behouden wij het recht om de volledige borg in te trekken.
8. Voor de brandveiligheid wordt roken evenals frituren in olie/vet in het gebouw zelf niet toegestaan.
9. Het afsteken van vuurwerk is streng verboden.
10. Bij droog/warm weer of bij felle wind is het ontsteken van vuur in de tuin verboden!
11. Bij het verlaten van de woning zal de huurder alle ramen sluiten, de verlichting doven, de deuren vergrendelen en de sleutel achterlaten of bezorgen volgens afspraak.
12. De verhuurder heeft een brandverzekering, maar de huurder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen.
13. De verhuurder kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade die door de huurder is veroorzaakt tijdens zijn verblijf, zowel binnen als buiten het gehuurd goed.
14. De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.
15. De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of letsels die tijdens de verhuurperiode zijn voorgevallen in of rond de woning of op het terrein en daarbuiten.
16. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurders indien dit het gevolg is van derden, natuurgeweld of onderbrekingen van nutsmaatschappijen.

BEVOEGDE RECHTBANK: In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg bevoegd.

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de hierboven vermelde huurvoorwaarden bij de eerste aanbetaling van het huurbedrag en akkoord te zijn met de voorwaarden !

VOOR AKKOORD!
Naam en voornaam:

Datum:                                                    Handtekening:


* Door het betalen van het voorschot, accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.